«ҚазНИВИ» оқу-білім беру орталығы 2023 жылдың қаңтарында құрылған. Ауыл шаруашылығы жануарларының жұқпалы ауруларын балау, алдын алу және емдеу, биологиялық қауіпсіздік және биологиялық қорғау саласында магистранттар мен докторанттарға, жас мамандарға, ветеринариялық дәрігерлерге, зертханалық қызметкерлер мен фермерлерге қосымша білім беру және/немесе біліктілігін арттыру мақсатында дәрістер мен практикалық сабақтар өткізу бойынша білім беру қызметтерінің спектрін көрсетеді. Оқу процесін «ҚазҒЗВИ» профессорлық-оқытушылық құрамы және ҒЗВС(филиалдардың) мамандары қамтамасыз етеді. Дәрістер мен зертханалық сабақтар өткізу үшін институттың барлық бөлімшелерінің жетекші мамандары тартылады. ҒЗЖ-ды қамтамасыз ету үшін жұмыс оқу бағдарламалары (мамандандырылған курстар, біліктілікті арттыру циклдері, семинар-тренингтер) тұрақты негізде өзектендіріледі. Оқыту бағдарламасы икемді және ұсынылған өтінімдер негізінде тыңдаушылардың тілектері мен міндеттеріне сәйкес, оқудың онлайн (қашықтықтан) және офлайндық (күндізгі) артықшылықтарын және көшпелі семинарларды (тапсырыс берушінің базасында) қоса атқарған кезде топтық және жеке сабақтар өткізумен өзгеруі мүмкін. Оқыту ақылы негізде де, тегін де жүргізіледі.

№ п/пТемаВид обученияФИО лектораКол-во часовСтоимость  услуги на 1 чел.
БАКТЕРИОЛОГИЯ  
1Сибирская язва. Эпизоотология, специфическая профилактика и ликвидационные мероприятиялекцияСущих В.Ю., Юсупов М.Р.211 063,0
2Сибирская язва  и меры борьбылекцияСущих В.Ю., Юсупов М.Р.211 063,0
3Проведение учета и требования к содержанию почвенных очагов сибирской язвылекцияСущих В.Ю., Юсупов М.Р.211 063,0
4Моракселлез у крупного рогатого скота и меры борьбы с нимлекцияСаттарова Р.25 072,0
5Общие вопросы и понятия биоэтикилекцияСущих В.Ю., Юсупов М.Р.211 063,0
6Стратегия и тактика борьбы с бруцеллезом сельскохозяйственных  животных в Республике КазахстанлекцияАбуталип А.А.27 892,0
7Система проведения противоэпизоотических мероприятий (эмкар, анаэробные инфекции)лекцияАбуталип А.А.27 892,0
8Профилактика и меры борьбы с бруцеллезом животныхлекцияАбуталип А.А.27 892,0
9Профилактика и меры борьбы с эмкаром животныхлекцияАбуталип А.А.27 892,0
      
10Клостридиозы, опасность, меры борьбылекцияМусаева А.К.27 892,0
11Анаэробная энтеротоксемия, опасность, меры борьбылекцияМусаева А.К.27 892,0
12Рациональное использование антибиотиков в животноводстве и ветеринариилекция

Сарбаканова Ш.Т.,

Егорова Н.Н.

27 258,0
13Правила и манипуляции при работе с лабораторными животнымилекция и практическое занятиеСущих В.Ю.438 251,0
14Маститы у крупного рогатого скота (клиника, лечение, профилактика)лекция и практическое занятиеСущих В.Ю.432 797,0
15

Диагностика туберкулеза животных .

Лабораторные методы диагностики туберкулеза животных

лекция и практическое занятиеБорсынбаева А.М., Есеналиева А.56 173,2
16Лептоспироз, диагностика, меры борьбылекцияМусаева А.К.27 892,0
17Парагрипп, диагностика, меры борьбылекцияМусаева А.К.27 892,0
18Инфекционный ринотрахеит, диагностика, меры борьбылекцияКирпиченко В.В.25 072,0
19Вирусная диарея, диагностика, меры борьбылекцияМусаева А.К.27 892,0
20Листериоз  (распространение,  диагностика, специфическая профилактика, меры борьбы)лекцияЕгорова Н.Н.27 258,0
21Болезни молодняка сельскохозяйственных животных (сальмонеллезы, колибактериоз, диплококковая инфекция (стрептококкоз)лекцияЕгорова Н.Н.27 258,0
22Микозы, микотоксикозы, дерматомикозы сельскохозяйственных и домашних животныхлекцияЕгорова Н.Н.27 258,0
23Антибиотикорезистентность микроорганизмов  – возбудителей инфекционных заболеваний с/х животныхлекция

Сарбаканова Ш.Т.

Егорова Н.Н.

27 258,0
24

Пастереллез (распространение,  диагностика, специфическая профилактика, меры борьбы).

Проведение бактериологических исследований по диагностике пастереллеза

лекция и практическое занятиеЕгорова Н.Н.1284 885,0
25Сальмонеллезный аборт кобыл. Проведение бактериологических исследований по сальмонеллезамлекция и практическое занятиеМусаева А.К.1285 519,0
26

Бруцеллез с-х животных. Методы бактериологической диагностики.

Бруцеллез с-х животных (диагностика и профилактика). Методы серологической диагностики.

2 лекции и

2 практических

занятия

Оспанов Е.К., Адамбаева А.68603 677,4
27Профилактика и лечение поражений конечностей у крупного и мелкого рогатого скота (некробактериоз, копытная гниль)лекция и практическое занятиеСущих В.Ю., Юсупов М.Р.426 601,0
28Правила работы в лаборатории микробиологии и в виварии (требования по режиму)лекция и практическое занятие

Сущих В.Ю.,

Юсупов М.Р.

432 619,0
29Методы лабораторной диагностики сибирской язвы, дифференциальная диагностика  (выделение и идентификация возбудителя)практическое занятие

Сущих В.Ю.,

Юсупов М.Р.

42135 865,33
ПАРАЗИТОЛОГИЯ  
30Эхинооккозы и меры борьбы снимилекцияАбдыбекова А.М., Жаксылыкова А.А.27 892,0
31Мероприятия по профилактике описторхозалекцияАбдыбаева А., Жаксылыкова А.А.27 258,0
32Мероприятия по профилактике кровепаразитарных болезней животных, вызываемых иксодовыми клещамилекция и практическое занятие

Абдыбекова А.М.,

Саякова З.З.

332 754,8
33Методы лабораторной диагностики гельминтозов животныхлекция и практическое занятие

Абдыбекова А.М.,

Ялышева С.В.

37 892,0
34Методы диагностики паразитарных болезней  рыбпрактическое занятиеАбдыбекова А.М., Жаксылыкова А.А.37 892,0
ВИРУСОЛОГИЯ  
35Лейкоз КРС распространение и методы борьбылекцияМаманова С.Б.25 072,0
36Иммунопрофилактика нодулярного дерматита КРСлекцияНисанова Р.К.12 536,0
37Ящур животных распространение и борьбалекция

Аргимбаева А.К.

Султанова С.Б.

12 536,0
38Нодулярный дерматит КРС диагностика и надзорлекцияКаймолдина С.Е.12 536,0
39Эффективность ветеринарно-санитарных мероприятий при  нодулярном дерматите КРС в РКлекцияОспанов Е.К.25 072,0
40Вирусные заболевания молодняка КРС диагностика и методы борьбылекция и практическое занятиеКирпиченко В.В.28221 172,3
41Диагностика лейкоза крупного рогатого скота (ИФА, РИД)лекция и практическое занятие

Маманова С.Б.

Башенова Э.Е.

1678 156,0
42Лабораторная диагностика гриппа птиц методом ПЦР, ИФАлекция и практическое занятиеАқшалова П.Б.8291 151,0
43Диагностика ящура животных методом ИФАлекция и практическое занятиеКарабасова А.С.1055 411,0
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА И ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   
44Пищевая безопасность продуктов животноводства, методы исследований.лекцияЛатыпова З.25 072,0 
45

Постановка ПЦР анализа:

1.      Выделение ДНК

2.      Амплификация целевого гена

3.      Детекция выделенной ДНК методом электрофореза

4.      Интерпретация результата анализа

лекция, практическое занятие

Нурлыбаев О.,

Касымова К.

8211 612,0 
46Определение солей тяжелых металлов в продуктах животного и растительного происхождениялекция, практическое занятие

Шакибаев Е.,

Айтлесова Р.

12127 244,0 
47Определение сырьевого состава мясной продукции молекулярно-генетическими методами исследованийлекция, практическое занятие

Нурлыбаев О.,

Касымова К.

12231 904,0 
48Методы определения Халяльной продукциилекция, практическое занятие

Нурлыбаев О.,

Турсынова Ж.

12231 904,0 
49Гематологический и биохимический анализ крови, интерпретация результатовлекция, практическое занятиеТурсынова Ж.835 534,0 
50Определение антибиотиков в молоке методом ИФАпрактическое занятиеАйтлесова Р.8164 279,0 
51Постановка  ИФА для определения антибиотиков, гормонов, микотоксиновпрактическое занятиеАйтлесова Р.8164 279 0 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БИОЗАЩИТА   
52Правовое регулирование в сфере ветеринарии по вопросам биологической безопасности и биологической защитылекцияБижанов А.27 892,0 
53Основы биобезопасности и биозащитылекцияБижанов А.27 892,0 
54Использование СИЗ при работе с патогенамилекция, практическое занятие

Бижанов А.Б

Айтжанов Б.

413 384,0 
55Применение современных методов биобезопасности и биозащиты при работе с ООИлекция, практическое занятие

Бижанов А.Б

Айтжанов Б..

618 459,0 

Алматы, проспект Райымбека, 223

+7 (727) 2337271

kaznivialmaty@mail.ru

Close Menu